Informace pro oznamovatele

Informace pro oznamovatele

 

Vnitřní oznamovací systém

Společnost Česká pošta Security, s.r.o. (dále „ČPS“) zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále Zákon“) vnitřní oznamovací systém, který slouží k oznamování podezření na protiprávní jednání.

 

Současně se dohodla na sdílení tohoto vnitřního oznamovacího systému se svými dceřinými společnostmi ČP Guarding, s.r.o. (dále „ČPG“) a ČP Nept s.r.o. (dále „ČPN“).

Způsob podání oznámení:

Jako informační kanály Oznamovací linky ČPS k přijímání oznámení o možném podezření z protiprávního jednání jsou určeny:

- adresa: vos.cps@cpost.cz pro písemná oznámení formou e-mailové zprávy,

- telefonní linka se záznamníkem: + 420 724 101 288 – pro hlasová oznámení, (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)

- písemné oznámení zaslané poštou na adresu sídla společnosti: Česká pošta Security, s.r.o., Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město. V tomto případě je nezbytné zásilku označit „Neotevírat – důvěrné - VOS – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“.

- osobní podání oznámení při osobním jednání s příslušnou osobou.

Osobami příslušnými k přijetí a prošetření oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít, jsou:

  • Tomáš Hampl – u společnosti ČPG, ČPN
  • Petr Zoubek – u společnosti ČPS
  • Aneta Jelínková – u společnosti ČPS, ČPG, ČPN
  • Danka Eybergerová – u společnosti ČPS, ČPG, ČPN

 

V pracovní dny, v době od 9:00 do 16:00, si lze s nimi domluvit případně i osobní schůzku za účelem osobního podání oznámení, a to na tel. čísle: + 420 724 101 288.

Postup příslušné osoby po podání oznámení:

Příslušná osoba při přijímání a vyřizování došlých oznámení a při komunikaci s oznamovatelem postupuje podle zákona č. 171/2023 Sb.

Oznámení, obsahující informace o možném protiprávním jednání, které byly získány v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro shora uvedené společnosti, mohou podávat jak zaměstnanci, dodavatelé či obchodní partneři, všech tří shora uvedených společností, tak i třetí osoby. Oznámení mohou být podána i anonymně.

Oznámením a oznamovatelům předpokládaným Zákonem jsou garantována veškerá práva v něm stanovená. V rámci prověřování podaných oznámení je kladen důraz na důvěrnost a mlčenlivost. Společnost ČPS nastavila ve vnitřním oznamovacím systému taková technická a organizační opatření, aby nebyla odhalena identita oznamovatele. S jeho totožností a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá oznámení, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost obsahu oznámení v průběhu šetření.

 

Aby mohly být poskytnuté informace v rámci podaného oznámení náležitě prošetřeny, musí být srozumitelné, konkrétní, aktuální a ověřitelné.

Upozorňujeme, že podání přijatá prostřednictvím uvedených komunikačních kanálů, která se nebudou týkat porušení právních předpisů uvedených v Zákoně, anebo se nebudou týkat shora uvedených společností, nebudou dále vyřizována.

Rádi bychom vás požádali, abyste vnitřní oznamovací systém nepoužívali pro ostatní komunikaci – tj. zejména nahlašování mimořádných událostí (jako například požáry, pracovní úrazy, nehody apod.), nebo pro komunikaci týkající se obchodního styku, podání reklamací nebo vašich právních nároků, např. uplatnění nároku na náhradu škody apod. Pro takovou komunikaci využijte prosím kontakty uvedené zde , anebo kontakt uvedený ve smlouvě.

Externí oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, lze použít k oznámení možného podezření na protiprávní jednání také externí oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti, který je dostupný na webu  https://oznamovatel.justice.cz.

 

 tento dokument je ke stažení jako pdf dokument zde

Potřebujete se dozvědět více informací?